بعضی از هموطنان سکوت نمودند چون عضوی از خانواده اشان زندانی سیاسی نبود …


بعضی از هموطنان سکوت نمودند چون عضوی از خانواده اشان زندانی سیاسی نبود …


Timeline Photos
من اگر برخیزم/ تو اگر برخیزی/ همه برمی خیزند

هنگامی که اول سراغ کرد ها آمدند
سکوت کردیم چون کرد نبودیم،
بعد سراغ ترکمن های گنبد آمدند،
سکوت کردیم چون ترکمن نبودیم،
بعد سراغ بلوچ ها آمدند،
سکوت کردیم چون بلوچ نبودیم،
بعد سراغ عرب ها آمدند،
سکوت کردیم چون عرب نبودیم،
بعد سراغ آذری ها آمدند،
سکوت کردیم چون آذری نبودیم،
بعد سراغ اقلیت های مذهبی و قومی آمدند،
سکوت کردیم چون جز اقلیت های مذهبی و قومی نبودیم،
بعد سراغ هموطنان عضو حزب و گروه های سیاسی آمدند،
سکوت کردیم چون عضو حزب و گروه های سیاسی نبودیم،
و بعد سراغ زندانیان مظلوم سیاسی آمدند،
بعضی از هموطنان سکوت نمودند چون عضوی از خانواده اشان زندانی سیاسی نبود

اما ما نباید سکوت کنیم زیرا همگی فرزندان ایران زمین هستیم و اگر سکوت کنیم دیگر کسی نخواهد بود تا به اعتراض برآید و اگر سکوت کنیم روزی سراغ خودمان خواهند آمد و بیاد بیاوریم که آزادی بانو نسرین ستوده که برای مطالبه حقوق مدنی و شهروندی دست به نافرمانی مدنی و اعتصاب غذای چند باره و طولانی مدت در زندان نمود و همیاری و همراهی ایرانیان داخل و خارج از کشور با ایشان در پیگیری فعال مطالبات و پایین نیاوردن سطح مطالبات به حق خویش که منجر به عقب نشینی اقتدارگرایان شد نشان عینی آن است که حق گرفتنی است و هرچقدر که مردم در پیگیری مطالبات مدنی و شهروندی فعال تر و متحد تر باشند اقتدارگرایان مجبور به عقب نشینی بیشتری میشوند و این همان آلترناتیوی است که اقتدارگرایان از آن وحشت دارند و آن همانا قدرت اتحاد مردمی در پیگیری فعال مطالبات خویش است که باعث خروش ملت تحت ستم ایران و فروریختن پایه های نظام دیکتاتوری میشود.

هموطنان عزیزم، قدرتمندترین نیرو همانا خود شما هستید قدرتی برتر از هر قدرت،نیرویی فراتر از هر نیرو، این شما هستید که با پیگیری فعال مطالبات به حق خود میتوانید اراده ملت را گام به گام بر خواست دیکتاتور حاکم کنید.
به نام آزادی،پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانی.
محمد رستگار

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: