شورای نگهبان لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست را مغاير با موازين شرع و…

‫شورای نگهبان لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخیص نداد. با تایید شورای نگهبان و علیرغم تمامی اعتراض ها، امکان ازدواج با فرزندخوانده رسما جزیی از قوانین فرزندخواندگی شد.


‫شورای نگهبان ازدواج با فرزند خوانده را مغایر با شرع و قانون اساسی‌ تشخیص نداد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫شورای نگهبان لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخیص نداد‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: