صبح امروز پیش از آزادی نسرین ستوده، شعری از بهزاد زاهدی در سایت سپیده دم منتشر ش…

‫صبح امروز پیش از آزادی نسرین ستوده، شعری از بهزاد زاهدی در سایت سپیده دم منتشر شد:

سالهاست در این سلول ، سکوت جرم است و فریاد جرم تر …
ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر…
ولی
در من خیالیست
وسعتش
ضرب در آسمان هاست
و پرواز در آسمانِ آرزوهاست
افسوس
افسوس …
“زمین زندانِ زنده هاست”

بهزاد زاهدی
تصویر از یک نقاش ایتالیایی: Gatto‬


‫ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر … – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫"زندان" سالهاست در این سلول ، سکوت جرم است و فریاد جرم تر… ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: