جمعی ازکنشگران سیاسی وحقوق بشری درحمایت از آرش صادقی تجمع حمایتی اعتراضی خود را…

‫جمعی ازکنشگران سیاسی وحقوق بشری درحمایت از آرش صادقی تجمع حمایتی اعتراضی خود را در روز شنبه تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ درسنتروم شهر هارشتاد نروژ برگزار کردند.‬


‫تجمع حمایتی از آرش صادقی در نروژ – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫جمعی ازکنشگران سیاسی وحقوق بشری درحمایت از آرش صادقی تجمع حمایتی اعتراضی خود را در روز شنبه تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ درسنتروم شهر هارشتاد نروژ برگزار کردند.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: