نماینده مجلس: اعتیاد “حداقل ۱۰ میلیون نفر” از مردم کشور را درگیر کرده …

‫نماینده مجلس: اعتیاد "حداقل ۱۰ میلیون نفر" از مردم کشور را درگیر کرده …‬


‫ده میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نماینده مجلس: اعتیاد حداقل ۱۰ میلیون نفر از مردم کشور را درگیر کرده که پیشگیری از اعتیاد کار تخصصی وزارت بهداشت است و باید به این نهاد واگذار شود.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: