یک استاد دانشگاه جوزجان افغانستان، دختران محصل (دانشجو) را بخاطر حجاب به تیل پاش…

‫یک استاد دانشگاه جوزجان افغانستان، دختران محصل (دانشجو) را بخاطر حجاب به تیل پاشی ( پاشیدن اسید) و آتش زدن تهدید کرده است.‬


‫استاد دانشگاه جوزجان افغانستان دانشجویان بدحجاب را تهدید به پاشیدن اسید کرد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫یک استاد دانشگاه جوزجان افغانستان، دختران محصل (دانشجو) را بخاطر حجاب به تیل پاشی ( پاشیدن اسید) و آتش زدن تهدید کرده است.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: