قتل عام درختان خیابان ولیعصر توسط شهرداری !!!‌‌‌

‫قتل عام درختان خیابان ولیعصر توسط شهرداری !!!‌‌‌ ‬


‫قطع شبانه درختان کهنسال خیابان ولی عصر – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫بتازگی شهرداری تهران اقدام به قطع شبانه درختان کهنسال خیابان ولی عصر تهران کرده، که بعضی از آن‌ها حدود ۷۰ سال قدمت دارند.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: