چهارده سال شد که از سعید زینالی خبری نیست …

‫چهارده سال شد که از سعید زینالی خبری نیست …‬


‫مادری که در مراسم چهلم ستار فریاد زد؛ ۱۴ سال از فرزندم بی خبرم: صدای مرا بشنوید‬
soundcloud.com
‫در مراسم چهلم ستار بهشتی وبلاگ نویس جوانی که در زندان اوین کشته شد، زنی با صدای بلند خطاب به مادر ستار بهشتی می گوید من چهارده سال است که از فرزندم…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: