درخواست استمداد خانواده کاظمینی بروجردی از سازمان های حقوق بشری خانواده آقای کا…

‫درخواست استمداد خانواده کاظمینی بروجردی از سازمان های حقوق بشری

خانواده آقای کاظمینی بروجردی از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری جهان خواستار رسیدگی مصرانه به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان سیاسی شدند. این نامه جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داد شده است.‬


‫درخواست استمداد خانواده کاظمینی بروجردی از سازمان های حقوق بشری – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫خانواده آقای کاظمینی بروجردی از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری جهان خواستار رسیدگی مصرانه به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان سیاسی شدند.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: