ارزانترین قتل گاه جهان در تهران، ۴۸ نفر با ۵۷ دلار تعداد جانباختگان کهریزک فقط…

‫ارزانترین قتل گاه جهان در تهران، ۴۸ نفر با ۵۷ دلار

تعداد جانباختگان کهریزک فقط ۴ نفر نبود، ۴۴ گور بی‌نام و نشان در قطعه ۳۰۱ بهشت زهرا هستند که از کهریزک آورده شده اند!


Timeline Photos
ارزانترین قتل گاه جهان در تهران، ۴۸ نفر با ۵۷ دلار

تعداد جانباختگان کهریزک فقط ۴ نفر نبود، ۴۴ گور بی‌نام و نشان در قطعه ۳۰۱ بهشت زهرا هستند که از کهریزک آورده شده اند!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: