امروز پنجاهمین سالروز تولد فعال و وکیل حقوق بشر ایرانی، “نسرین ستوده”، و هزارمین…

‫امروز پنجاهمین سالروز تولد فعال و وکیل حقوق بشر ایرانی، "نسرین ستوده"، و هزارمین روز حبس اوست. او پنجاهمین تولد خود را در زندان جشن می گیرد. برایش بهترین آرزوها را داریم.

وزارت امور خارجه آمریکا

فیسبوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا به درج دیدگاه های دولت آمریکا می پردازد.
https://www.facebook.com/USAdarFarsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: